За нас

Какво е E-BRIDGE?

Порталът E-BRIDGE е достъпен за всеки онлайн източник на информация и материали за историческото и културно наследство на трансграничния регион Румъния-България.

Той осигурява отдалечен достъп на хората от и извън трансграничния регион за обмен на знания, умения и опит в областта на историята, културата, литературата, архитектурата, археологията, традициите и фолклора от двете страни на границата, а именно между двата целеви региона - Добрич и Констанца.

Как беше създаден E-BRIDGE?

Порталът E-BRIDGE е създаден като част от проекта "Изграждане на виртуален мост между хората посредством разработване на портал, който да представи и съхрани историческото и културно наследство на пограничната зона, с оглед устойчивия растеж и развитие на имиджа и идентичността на региона".

Проектът е съвместна инициатива на български и румънски организации и е изпълнен в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007 – 2013 г. по Приоритетна ос 3 - Икономическо и социално сътррудничество.

Защо беше създаден E-BRIDGE?

Създаването на портала E-BRIGE е в пълно съответствие със стратегията на програмата за сближаване на хората, общностите и икономиките в граничната зона Румъния-България за участие в съвместното развитие на областите за сътруднничество като се използват нейните човешки, природни и екологични ресурси и предимства по устойчив начин.

Основната цел на проекта е да се използват уникалните културни и исторически предимства (в области на история, култура , литература, архитектура, археология, традиции и фолклор) от двете страни на границата и да се изгради виртуален мост между хората и общностите посредством изграждането на един атрактивен и лесно достъпен портал, който да дава възможност на своите потребители за обмен на информация и знания.

Постигнатите резултати по проекта ще помогнат за създадаването на силна идентичност на региона, което ще повиши интереса към него в рамките на неговата територия и извън границите му. Това ще спомогне за постигането на така необходимия икономически растеж в сферите на образованието, туризма и регионалното развитие, чрез представянето на двата района като място с привлекателен образ и регионална идеднтичност и да се промотират туристическите услуги и привлекат чуждестранни инвестиции.