07.07.2014

Автор: Костадин Костадинов

Добруджа през епохата на палеолита и мезолита

Добруджа заема най-североизточната част на Балканския полуостров. В нея се осъществява преходът между физикогеографските условия, характерни за средните части на Европейския континент, и тези на Средиземноморието. Разнообразният й релеф е развит върху южните части на Източноевропейската платформа, южните части на Алпийската младонагъната система и разломната област около източният дял на Средиземно море. Не север и северозапад тя е ограничена от р. Дунав, на изток достига до Черно море, на юг постепенно преминава в Лудогорието приблизително по линията южно от Силистра до устието на р. Батова.

             Равнините на Добруджа, заключени между долното течение и устието на р. Дунав, бреговете на Черно море, р. Батова и възвишенията на Лудогорието, са един от най-интересните в културно-историческо отношение райони на Европа. Неповторимата специфика на този ареал се определя от действието на няколко природно-географски фактора: степния характер на Добруджа, тесните й контакти с р. Дунав и непосредствената близост на Черно море. През различните периоди от праисторията тези фактори и свързаните с тях явления са играли различна роля във формирането на етнокултурния й облик.

             В историята на човечеството епохата на палеолита обхваща повече от милион и половина години. Това е времето на антропогенеза на човека, започващ с постепенното му отделяне от животинското царство и стигащ до оформянето на съвременния му облик. Едновременно с това се развиват и неговите познания за заобикалящата го среда и той се научава да я използва все по-ефикасно. Основа на палеолитното стопанство е присвояващата икономика. През целия период на палеолита продуктивното производство се ограничава само в изработване на каменните, костените и дървените оръдия на труда и в обработката на добитите в готов вид от природата продукти и суровини. Присвояващата икономика поставя човека и неговата прехрана изцяло в зависимост от обема на биомасата на населявания от него район. Прехраната се осигурява чрез лов, риболов и събирателство. По това време Земята е изключително рядко заселена. В повечето райони се срещат само малки човешки колективи, обитаващи пещери или открити стоянки.

             Епохата на палеолита обхваща твърде дълъг период от геологическата история на земята, по време на който има хилядолетни заледявания и топли междуледникови периоди. Макар Балканския полуостров никога да не е влизал в района на разпространение на ледниците, тяхното присъствие в Северна Европа и по нашите високопланински масиви се отразява както на климата, така и на почвообразувателните процеси, флората и фауната. Поленовите проби, взети от дъната на някои добруджански езера – Дуранкулак, Шабла, Сребърна, и откритите профили на льосовите масиви показват, че този район също преминал през фази на остри застудявания и по-умерен климат, съпроводени със съответни изменения в ландшафта.

Коментари: 0

За да коментирате, трябва да се логнете с профила си. Може да го направи от